Stipendet på 100.000,- er tildelt frå Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Formålet er å stimulere til kunstnarleg verksemd i Sogn og Fjordane, og av den grunn må prosjektet finne stad i fylket. BKH-stipendet skal vere med på å styrke det regionale kunstfeltet i tilknyting til verksemda til kunstsentera. Stipendet er eit produksjonsstipend.

Kunstnarar med tilknyting til Sogn og Fjordane kan søke. Søknaden skal sendast digitalt som PDF og innehalde ein prosjektomtale, budsjett, visuelt materiale og CV. Maks 5 sider og 5 MB.

Styret for Musea i Sogn og Fjordane annonserer stipendiat etter innstilling frå Kunstfaglig råd.

Stipendsum kr 100.000,-.

Søknaden sendast digitalt til sfkm@misf.no innan 31. oktober.
E-post merkast med BKH-stipend.

Tildeling innan utgangen av året.

Spørsmål rettast til sfkm@misf.no.

Meir info om BKH finn du her: http://www.kunstfond.no/